Online přednáška: Okno do nebe
Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné
Foto: Thinkstock.com

Cestovatel v čase

Převažující časová orientace má dopad na všechny oblasti našeho života.

Zdeněk Krpoun

Zdeněk Krpoun

14. 11. 2013

Ctižádostivý, na budoucnost orientovaný člověk vždycky ví, kde má podklady na zítřejší jednání. Ví dokonce i to, jak bude jeho život vypadat za několik měsíců či let. Hedonista má slabší disciplínu, umí si ale třeba užít víkend s rodinou bez pracovních hovorů.

Jako děti jsme ovládáni zejména biologickými pudy a potřebami. Většinou nemyslíme na to, co bude po našich činech následovat, a nerozmýšlíme dílčí důsledky vlastního jednání. Jsme orientováni na tady a teď a teprve s věkem, díky rodičovské výchově a působení pedagogů, trenérů a dalších autorit v okolí, se z nás stávají lidé s rozšířeným časovým rámcem schopným pojmout v sobě minulost, přítomnost a budoucnost a vzájemnou provázanost mezi nimi. Být orientován na přítomnost není jen otázkou našeho věku, ale může být i typickou charakteristikou konkrétní skupiny lidí.

V opozici vůči hédonismu stojí ctižádostivost. Jako pracující dospělí jsme nuceni ke každodenní organizaci našich aktivit a plánování jednotlivých činností. Rozdíl mezi světem hédonistů a světem ctižádostivých je veliký a výzkum implikuje možné výhody i nevýhody obou těchto typů chování a prožívání.

Ačkoli je převažující naladění většiny sportovců a umělců spíše požitkářské, dokážou tito jedinci vytrvale pracovat ve formě tréninků a neustálého vylepšování výsledné podoby své práce.

Ctižádostivost je komplementární k hédonismu stejně jako bílá barva k černé. Nenechte se však zmást možnými hodnotícími asociacemi těchto barev. Stejně jako jsou tyto barvy vzájemně nezbytné pro tvorbu všech ostatních odstínů, je i pomyslné rozdělení lidí do skupin podle jejich příklonu buď k hédonismu, nebo ke ctižádostivosti základem pro mísení širokého spektra osobnostních vlastností a projevujícího se charakteru.

Hédonismus

Způsob uvažování, který je charakterizován náhlým a neplánovaným jednáním, stejně jako životní styl, který vyznává radost a potěšení, se v odborné literatuře nazývá hédonistická časová perspektiva.

  • Představuje touhu po uspokojení momentálních potřeb a jejich upřednostňování před zabýváním se dlouhodobými cíli.
  • U člověka tak převládá zaujatost aktuálně působícími situacemi a neochota učit se z minulých zkušeností.
  • S tím souvisí také zdrženlivost vůči přemýšlení o konkrétní podobě budoucích následků současného chování, impulzivní chování a nízká svědomitost.

Ctižádostivost

A jak je definována časová perspektiva do budoucnosti, říkejme jí ctižádostivost?

  • V opozici vůči hédonismu stojí svědomitost, vysoká výkonová orientace, zdrženlivost a touha dostát pracovním i osobním závazkům.
  • Jejími projevy jsou budováním kariéry, včasné plánování a pravidelné organizováním pracovních i mimopracovních závazků a povinností.

V mnohých výzkumech se uvádí, že čím je vyšší hédonismus, tím klesá svědomitost, pracovní výkonnost i odpovědnost, tedy časová perspektiva do budoucnosti.

Výsledky však nejsou vždy jednoznačné a většina vědců se shoduje na tom, že záleží především na konkrétním druhu povolání a dalších osobnostních i sociálních faktorech. Ruku v ruce s výsledky většiny výzkumů jdou však poznatky klinických psychologů pracujících na detoxikačních odděleních psychiatrických klinik, kteří velmi dobře znají převažující hédonistickou povahu svých pacientů.

Ctižádostiví plánují svoji činnost několik kroků dopředu a ve svém jednání se řídí podle toho, co od nich druzí očekávají.

Každé pro má své proti

Na první pohled bychom asi všichni souhlasili s tvrzením, že hédonistická forma života sebou nese trápení a ztěžuje nám podmínky pro naplněný a šťastný život. Veškeré jevy v lidské říši však mají dvě podoby své existence, tu kladnou i méně příznivou. Hédonismus v tomto ohledu není výjimkou. Stranou proto nesmíme nechat ani kladné projevy, které tato forma vedení života určitým jedincům nabízí.

Mezi neodmyslitelné se řadí zejména přátelskost, přívětivost, energičnost, jakási „chuť do života“, touha po neustálé senzorické stimulaci a otevřenost novým zkušenostem. Tito jedinci navíc častěji sportují a dbají o svůj zevnějšek více než jiní. Ačkoli je převažující naladění většiny sportovců a umělců spíše požitkářské, dokážou tito jedinci vytrvale pracovat ve formě tréninků a neustálého vylepšování výsledné podoby své práce a dosáhnout tak úspěchu srovnatelného s výhradně ctižádostivými osobnostmi.

Hédonisté jsou více orientování na život tady a teď. Mají předpoklady k umění, umí se oprostit od všech ostatních věcí a zaměřit svoji momentální pozornost pouze na to, co v daném okamžiku dělají. Ctižádostiví oproti tomu plánují svoji činnost několik kroků dopředu a ve svém jednání se řídí podle toho, co od nich druzí očekávají. Jen málo žijí pro přítomný okamžik, což se může projevit slabší úrovní jejich kreativity, neschopností improvizace a nepochopením pro nové a nestandardní situace.

Umět si vychutnat právě probíhající okamžik je veliké umění, a pokud se nevyhrotí do nedbalosti a lehkovážnosti, nastolí psychologicky uklidňující a relaxační účinky.

V kolektivním sportu, jakým je například fotbal, je nesmírně důležitá schopnost pohotově reagovat na náhlé zvraty v zápase. Při tvorbě uměleckého díla je inspirace čerpaná z fantazie silně provázána s odpoutáním se od konvenčností a příklonu k pudovým kořenům.

Schopnost být tady a teď se může kladně manifestovat v nejrůznějších aspektech našeho rodinného života. Všichni rodiče vědí, jak je pro adekvátní emocionální i rozumový vývoj nutné přečíst dětem pohádku s plným zaujetím a vyjadřovat jim náš zájem, aniž bychom od nich spěchali pryč s pocitem, že nestíháme předsevzaté pracovní úkoly. Umět si vychutnat právě probíhající okamžik je veliké umění, a pokud se nevyhrotí do nedbalosti a lehkovážnosti, nastolí psychologicky uklidňující a relaxační účinky. Umožní člověku nejen si užít zábavu s přáteli, ale také například strávit poklidný celodenní výlet s rodinou, aniž by se do mysli vtíraly myšlenky na pracovní povinnosti.

  • S největší pravděpodobností jsou hédonisté častěji závislí na alkoholu a ostatních návykových látkách, častěji střídají zaměstnání a mají i nestabilní partnerské vztahy. Na druhou stranu ale mají více přátel a umějí si lépe užít čas a žít život plnými doušky.
  • Ctižádostiví lidé naproti tomu mají lépe placenou práci, a ačkoli mají méně kamarádů, jsou jejich přátelství hlubší a trvalejší. Jejich nadměrné ambice ale často překlenou do workoholismu a následného opomíjení rodiny a volného času.

Co si tedy myslíte, že je lepší? Zlatá střední cesta je kompromisem mnoha dilemat. I nyní, když přemýšlíme nad tím, kým bychom raději byli a bilancujeme možné plusy i mínusy, je pro nás umírněnost a uvědomělost možných zisků a ztrát zřejmě to nejlepší. Mějme na mysli, že všeho moc škodí a stanovování přiměřených cílů i adekvátní způsob zábavy jsou pro naši duši tím nejlepším.