K poslechu: Vánoční audiobook
Vyberte si své téma Přístup k hlavnímu obsahu

Mám právo na informace?

1. 12. 2010

Absolvoval jsem několik let intenzivní psychoterapie. Skončil jsem na vlastní žádost.

Chtěl bych kromě ústního podání shrnutí mít v ruce takříkajíc nějaký papír. Mám na to nárok?

Dle mé psycholožky to není zvykem a zpráva se posílá jen odesílající lékařce, tedy mé obvodní.

Děkuji za informaci.

Zefir

Názor odborníka

 

Vážený pane,

na informace o svém zdravotním stavu a o průběhu léčby (a psychoterapie je uznávaná léčba, která byla hrazena ze zdravotního pojištění) máte právo, jak vyplývá z Kodexu práv pacientů a etických kodexů lékařů, stejně jako klinických psychologů.

Pátý článek Kodexu České psychoterapeutické společnosti uvádí:
 

5. Rámec psychoterapie

1/ Na počátku psychoterapeutického léčení je psychoterapeut povinen seznámit pacienta či klienta s jeho právy se zvláštním zřetelem na následující:

- použitá psychoterapeutická metoda (je-li to přiměřené a vhodné s ohledem na proces psychoterapeutického léčení) a její podmínky (včetně způsobu ukončení léčby),

- rozsah a předpokládané trvání psychoterapeutického léčení,

- finanční podmínky léčení (přibližné poplatky, nároky plynoucí ze zdravotního pojištění, placení za zmeškaná sezení atd.),

- mlčenlivost,

- postup při uplatňování stížnosti.


Etický kodex Asociace klinických psychologů se k tomu vyjadřuje v §2, odst. 7:

Klinický psycholog je povinen věnovat patřičnou pozornost vyhotovení odborných psychologických zpráv, posudků, potvrzení a doporučení. Údaje v nich obsažené musí souhlasit se skutečností, být formulovány přesně a nedvojznačně a musí dostát formálním nárokům.

a dále v §3:

1. Klinický psycholog musí vykonávat své povolání podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a mít na paměti nejlepší prospěch svého klienta. Klientovi ručí za odpovědnou a svědomitou péči. V případě potřeby předá informace o náležitých opatřeních, která zdravotní a psychický stav klienta vyžaduje. Nestačí-li jeho kvalifikace, doporučí klienta do péče jiného odborníka.

2. Klinický psycholog respektuje klienta jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jeho zodpovědnosti za své zdraví.

3. Klinický psycholog je povinen srozumitelně informovat klienta, nebo jeho zodpovědného zástupce o povaze problému, o zamýšlených odborných postupech, o prognóze a dalších důležitých okolnostech. Nepříznivé informace citlivě zvažuje. Zdržení informací o nepříznivé prognóze je záležitostí odborně podložené úvahy a svědomí klinického psychologa.


Pokud byste informaci nedostal ani na základě této argumentace, máte jednak možnost si stěžovat (Asociace klinických psychologů) a dále: právo nahlížet do zdravotnické dokumentace (ve Vašem případě u praktické lékařky) a pořídit si fotokopie. 

Diskuse 0

Nenašli jste odpověď na svůj problém?

Pokud máte roční nebo dvouleté předplatné, můžete nám poslat svůj dotaz.