Foto: Thinkstock.com
odemčené

Nesuďte, ať nejste souzeni

Nabízíme vám vědecky podložené morální ospravedlnění pro cokoli.

Radkin Honzák

Radkin Honzák
Psychiatr

21. 2. 2011

Buďte chytří a milí. Ostatní vás budou obdivovat. Jinak cítí jen závist, lítost nebo opovržení.

Mezi oblíbené zábavy patří dělení lidí na různé skupiny. Znám několik osob, které, ačkoliv se navzájem nikdy nesetkaly, používají stejný klasifikační systém: lidstvo dělí na sebe, pak na blbé a nakonec na úplně blbé.

Lidi můžeme ale dělit také na ty, kteří dělí své bližní na dvě skupiny, a na ty, kteří to nedělají. Hlásím se k té druhé partě, což mi ale nebrání, abych rozlišoval mezi vlastnostmi, jimiž se lidé vyznačují, a podle nich nevymýšlel svůj třídící systém, případně se s nějakým již existujícím trefným dělením neztotožnil.

Timothy Leary na Starém Bělidle

K těm již hotovým patří třeba systém, který vytvořil Timothy Leary. Ano, ten falešný prorok LSD. Sestavil dvouosou charakteristiku mezilidských tendencí, kdy na vertikále stojí v protikladech submise (tendence přizpůsobit se, poslechnout) a dominance (tendence opačná, tedy řídit a vládnout). Na horizontálu umístil agresivitu v kontrastu s přátelskostí.

Takhle to vypadá jednoduše až prostince, ale když vidíte v síti zakresleného „pavouka“ získaných odpovědí, dostáváte velice plastický obraz reálných mezilidských postojů.

Jen namátkou: na mnoha kurzech, kde jsme seznamovali frekventanty s touto metodou, jsme je nechali podle ní cvičně vytvořit profil Babičky Boženy Němcové. A vždy se nám ta laskavá stařenka vyjevila jako osobnost dominantní, pevně cloumající otěžemi dění na Starém Bělidle.

První dojem za nás vyhodnocuje podvědomí

Jinou zajímavou dvojicí vlastností, sledovanou nyní intenzivněji sociálními psychology, je soustava charakteristik vřelosti a kompetence.

Vřelost je charakterizována veselostí, důvěryhodností, tolerancí, přátelskostí a pocitem jistoty, kompetence schopnostmi, inteligencí, znalostmi a schopností jejich uplatnění.

Je zajímavé, že sami na sobě si ceníme více svých kompetencí, na druhých naopak více oceňujeme vřelost. Kompetentní politik, který prokáže malou empatii, získává méně hlasů než opačně působící kandidát.

Profesorka Amy Cuddy, která nyní vyučuje na Harvard Business School, říká, že vřelost (nebo naopak chlad) je první a nejdůležitější vlastnost, kterou na druhých vnímáme.

Cítím se v přítomnosti tohoto člověka dobře, nebo ne? To je jednoduchá otázka, kterou bychom si asi položili, kdybychom o tom uvažovali. Ale naše emoční naladění to postihne daleko dřív – a my už nevědomky zaujímáme určité postoje a hodnotící stanoviska.

Kompetenci posuzujeme až za druhé, a to pod vlivem primárního hodnocení asi takto: „Je to náš přítel, nebo nepřítel, který je takhle schopný, nebo neschopný?“

Přitom je tu určitý paradox. Zatímco od druhých žádáme, aby byli vřelí, sami bychom rádi vystupovali jako kompetentní. Háček může vězet především v tom, že drobné selhání v kompetencích (neumí matematiku) ubírá v sociálním poli člověku na hodnotě daleko méně, než stejně drobné, někdy dokonce menší (nepomohl mamince s kočárkem do tramvaje) selhání v dimenzi vřelosti.

Další lekce z dojmologie

Při obecně panující všelidské tendenci ke zobecňování a vytváření „haló efektu“, označovanému českým nevědeckým, ale zato výstižným pojmem „dojmologie“, jsme všichni – tedy vy i já – ochotni rychle přidělit někomu nálepku hodného nebo zlého.

To, jak lidi posuzujeme, můžeme názorně analyzovat, pokud obě charakteristiky umístíme do tzv. latinského čtverce. Současně se dozvíme o postojích, které zaujme většina lidí ke svým – takto vybaveným ‑  bližním. A tedy také to, jaké postoje k nim nevědomky zaujme každý z nás.

Amy Cuddy prohlašuje, že na základě tohoto dělení můžeme předpovědět nejen své vlastní postoje a reakce, ale také postoje skupinové a z nich vyplývající sociální zákonitosti. Včetně hlubokých nedorozumění a konfliktů.

Klasické členění na „my a oni“ podle ní dostává širší dimenze, protože jak pro jedince, tak z pohledu společnosti se mohou „oni“ dostat do některé ze čtyř uvedených skupin.

Nejvýhodnější postavení mají členové první skupiny, kteří jsou vnímaní jako vřelí a kompetentní. Obdiv zde evokuje dvě základní reakce: aktivní (nabídnutou pomoc) a pasivní (možnost spolupráce).

Naproti tomu ti, kteří jsou vyhodnoceni jako nekompetentní, chladní a vyvolávající opovržení, se mohou dočkat pasivně poškozujících postojů (ignorování), či dokonce aktivně poškozujících reakcí ve formě maskovaného či otevřeného násilí.

Od frustrace k šikaně

Chladní a kompetentní, jimž závidíme, mohou vyvolávat protichůdné emoce: jednak respekt, ale také pocity frustrace, spojující v sobě sebelítost s pomstychtivou agresivitou. Chladného člověka nemusíme mít rádi, a přesto můžeme obdivovat jeho schopnosti a můžeme chtít se mu vyrovnat (takže je v jistém směru pro nás vzorem). Na druhé straně se příslušníci této skupiny nejčastěji stávají obětmi kolektivního násilí až genocidy.

Jako příklad uvádí Cuddy židovskou populaci, která je vnímaná jako velmi schopná, ale „cizí“ a tedy chladná. Totéž podle ní platí o skupině „vzdělanců a inteligence“ zlikvidované Rudými Khmery v Kambodži nebo o Tutsiích ve Rwandě.

Stejný trend však můžeme vysledovat i v individuálních vztazích: sexuální obtěžování, které může být považováno již za snahu aktivně uškodit (neplést si s pouhým flirtováním), je zaměřováno vůči ženám, jež jsou přesvědčivě kompetentní a současně chladné a nedobytné. Ale nemusí jít jen o sex, sem patří také oběti šikany všech stupňů, bez ohledu na to, jakým způsobem je dodatečně útočníky vysvětlována.

Také poslední skupina nešikovných dobráků (vřelý, nekompetentní) vyvolává protichůdné emoce a postoje: jejím příslušníkům se sice často dostává pomoci od okolí, ale také mohou být ponecháni svému osudu bez většího zájmu, což je typicky případ starých lidí, nebo handicapovaných jedinců.

Postoje druhých nejsou v tomto případě tak vyhraněné jako v předešlých případech. Jsou často výrazně závislé na situačních faktorech. „Když je to váš soused, s nímž si povídáte přes plot, pomůžete mu spíš, než když o něm budete rozhodovat někde v kanceláři,“ říká Amy Cuddy.

Teorie a realita

V životě pochopitelně situace není tak jednoduchá, jak by se zdálo z předloženého schematu. Do hry vstupují faktory, kterým se dnes říká genderové (jako by nestačil starý rozdíl pohlaví!).

Například pracující matky jsou vnímány (doloženo mnoha studiemi) jako milejší, vřelejší, ale méně kompetentní než pracující otcové. Už je pro to vytvořen terminus technicus: mateřská daň.

Naopak my, otcové, se těšíme určitým sociálním výhodám ve srovnání se spolupracovníky, kteří jsou bezdětní. Svou roli hraje i dosažený formální status a další okolnosti. Nicméně základní prvky tohoto systému nelze podceňovat. Ani v osobním životě, ale ani v širších společenských souvislostech.

Vyzývám zde čtenáře, aby si do příslušného chlívku zařadili třeba některé „nepřizpůsobivé“ spoluobčany, kteří jsou současně natolik přizpůsobiví, že bez práce fasují v podobě sociálních dávek koláče. Vsadím sirotčí peníze, že budou vyhodnoceni jako v parazitování velmi kompetentní a současně chladně vypočítaví. Pikantní na tom je, že u většiny občanů se do stejné skupiny dostane vláda. Kdo tam bude ještě patřit?

A protože morálka se vyvíjí z těch nejjednodušších emocí po ty vyšlechtěné etické, máme okamžitě morální ospravedlnění pro…

Využívejte celý web.

Předplatné

…pro cokoliv! Proto je dobré v situacích, kdy zatoužíme prudce až nekontrolovaně po onom zkratkovém „cokoliv“, zavčas vzpomenout Kázání na hoře z Lukášova Evangelia, kde je psáno:

„Nesuďte, abyste nebyli souzeni, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete i souzeni, a jakou mírou měříte, bude i vám naměřeno.“

Vyvarujeme se tak třeba zbrklosti, které bychom později litovali. Sociální tlaky nemusí mít vždycky pozitivní výsledky, zvlášť blíží‑li se davovému zblbnutí.

Články k poslechu

Lidoop v zrcadle

Martin Burget přináší zajímavosti z oboru psychologie.

11 min

Puberta online

Co trápí generaci přezdívanou někdy sněhové vločky? Nemají možnost úniku.

16 min

Úzkost jako rádce

Když se k hledání smyslu života postavíme čelem, zmírní se i naše úzkost.

9 min

Příliš mnoho mužů

Stydím se za počet svých sexuálních partnerů. Jak se s tím vypořádat?

9 min

Výčitkář

Budí ve vás pocity viny a současně dojem potřebnosti. Co je za tím?

17 min

21. 2. 2011

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.