Ilustrace: Jeremy Geddes
odemčené

Vlastnosti nadaných lidí

Nadaní lidé jsou jiní v mnoha ohledech. To s sebou nese specifické problémy.

20:03
Dalibor Špok

Dalibor Špok
Psycholog

21. 7. 2014

Z audiobooku: Psychologie nadaných

Každý známe ze svého okolí jedince, kteří se vyznačují výrazně vysokou inteligencí a mnoha nadprůměrnými schopnostmi. Bývají to velmi dobré verbální schopnosti, přesvědčivá nebo netradiční argumentace, rychlé osobní tempo nebo neúnavná koncentrace na řešení problémů. Často disponují výraznými analytickými nebo technickými kompetencemi, rychle chápou souvislosti a přicházejí s inovacemi. Vy vyslovíte problém, a oni už vidí tři možná řešení a dvě překážky, které tomu brání.

Nadaní lidé (gifted people, gifted adults) dlouho unikali ve své komplexnosti pozornosti psychologů a byli zařazováni pouze do škatulky „výrazné inteligence“. Mnohé studie však odhalily, že se nejedná pouze o jedince s vysokou inteligencí (tedy s větší schopností analyzovat problémy a řešit je). Ukazuje se, že zde stojíme před lidmi s odlišným fungováním a nastavením psychických funkcí.

Pro tyto osoby se – z nedostatku vhodnějšího pojmu – používá termín nadaní lidé. To je často matoucí a rozhodně se tímto označením nechce říci, že by ostatní lidé nedisponovali nadáním. Vhodnější pojem zkrátka nemáme k dispozici.

Množství těchto jedinců v populaci se odhaduje mezi 3 až 5 %. Neexistuje žádná ostrá dělicí čára mezi běžnými lidmi a lidmi s výraznou inteligencí/nadáním. Pokud zahrneme do uvedené skupiny i ty, kteří stojí „někde mezi“, bude uvedený poměr ještě vyšší. Není to tedy málo. Každý z nás ve svém okolí někoho takového pravděpodobně zná.

Osobnost a vlastnosti nadaných lidí

Níže naleznete popis idealizované nadané osobnosti, silně projevené ve všech psychických funkcích, které mohou být nadáním ovlivněny. Mnoho nadaných osob se vyznačuje odlišností pouze v některých z nich. Pokud některá z níže uvedených oblastí neodpovídá jejich projevům, neznamená to tedy nutně, že se nejedná o nadanou osobnost.

Intelektové a rozumové schopnosti

Nadaní jedinci skórují v testech inteligence v nejvyšších pásmech. Velmi dobře a rychle dokážou řešit logické a analytické úkoly. Typická je pro ně

  • rychlost (v myšlení, řeči, vyjadřování)
  • hloubka analýzy (vidí i problémy a vztahy méně patrné nebo pro mnohé úplně nepochopitelné)
  • tolerance nejednotného pohledu (vidí např. problém ze dvou stran současně, zdánlivě protikladně)
  • a samotná síla, se kterou je tento svět myšlenek, argumentů, teorií a analýz přitahuje.

Intelektové výzvy a úkoly jsou pro nadané osoby silným zdrojem motivace. Tito lidé se vyznačují silnou představivostí, rychle a rádi se učí a disponují dobrou pamětí. Často jsou fascinováni slovy, řečí, užívají netradičních pojmů a jazyka.

Negativní stránkou může být tendence věci přílišně analyzovat na úkor reálné aktivity, přílišné prodlévání v mentálním světě, perfekcionismus a rozčarování nad nedostatkem reálných vlastních výsledků. Často trpí izolovaností nebo vztahovými problémy či konflikty, které mohou být způsobeny mnoha aspekty: nepochopením vlastní odlišnosti, považováním inteligence za klíčový aspekt v hodnocení člověka a s tím související povýšeností, neschopností nebo neochotou okolí akceptovat jedince s vyššími intelektovými schopnostmi.

Nekonformita a originalita v myšlení a jednání

Tato oblast zahrnuje schopnost vytvářet neobvyklá řešení, postoje a názory. Nositelé těchto vlastností jsou často vysoce nezávislé osoby a originální myslitelé, kteří – pokud najdou vhodné uplatnění a příznivé prostředí – mají ve své oblasti díky této inovativnosti velmi dobré až převratné výsledky (vědci, analytici, inovativní manažeři, podnikatelé, vynálezci, umělci). Ruku v ruce s originalitou a neobvyklostí jde také nadšení a síla, s jakou jsou odhodlaní své názory a inovace prosazovat.

S tím souvisejí i negativní aspekty této oblasti – konfliktnost, neuznávání autorit, extremita ve sporech, odhalování reálných příčin a motivů v situacích, kdy to není společensky očekáváno apod. Jen velmi obtížně dokážou některé typy nadaných osob přijmout názory a rozhodnutí ostatních (např. nadřízených), o kterých jsou přesvědčeni, že jsou nedostatečně promyšlené nebo špatné.

Svět myšlenek a názorů (a příčin, které stojí za nimi), jejich vhodnost a opodstatněnost jsou totiž pro tyto lidi často zásadnější než sociální aspekty situací. Proto se nechovají tak, jak očekává většina ostatních lidí. Spíše vyjádří svůj názor, než aby přijali špatné rozhodnutí nadřízeného a zaujali postoj „nebudu vytvářet konflikt“, „nebudu na sebe upozorňovat“, „teď to není vhodné“.

Vysoká perceptivita, schopnosti vnímání

Vysoká perceptivita znamená rychlejší a hlubší zpracování podnětů. Tito jedinci jsou velmi citliví k určitým typům vjemů, které vnímají z hlediska standardů ostatních lidí až nepochopitelně silně.

  • To se může projevit jak v pozitivní stránce (velmi dobrý hudební sluch, silný výtvarný talent, kreativita),
  • tak ve stránce negativní (přecitlivělost na určité vjemy, zvuky – např. neschopnost usnout za tikotu hodin, neschopnost se soustředit v tlaku nepohodlného oblečení, vysoká citlivost na pachy v okolí apod.).

Tito lidé rozhodně nejsou „neurotičtí“, jak je jim někdy podsouváno. Taková kritika má stejnou logiku, jako kdyby nahluchlý dědeček kritizoval své vnuky s normálním sluchem za to, že jim vadí jeho silně zesílená televize… a že jsou tedy jistě neurotičtí.

Perceptivita se projevuje i v dalších, odvozených oblastech (v kombinaci s analytickými schopnostmi) – nadaní jedinci jsou obvykle velmi často a rychle schopni jít za povrch věcí, pochopit motivace ostatních lidí, mají výborné sociální pozorovací schopnosti, rychle odhalují nuance vztahů mezi lidmi, jsou schopni rychle vnímat nesoulad mezi vnější sociální fasádou a vnitřními motivy. Často si uvědomují už několik úrovní vysvětlení a příčin ve chvíli, kdy se druzí lidé ještě ani nezačali zamýšlet.

To z nich na jednu stranu činí dobré psychology a čtenáře sociálních situací, na straně druhé to může přinášet vztahové a komunikační problémy, neužívají‑li těchto schopností citlivě (mohou druhé vystrašit, zahltit, vyvolat konflikt, obzvláště pokud se u nich silně projevuje také aspekt nekonformity myšlení, popsaný výše).

Vysoká perceptivita znamená také tendenci vyhledávat, preferovat hodnotné vjemy a obklopovat se například kvalitním designem, uměním, hudbou, ale také chutěmi nebo vůněmi a preferovat vysokou estetickou hodnotu světa okolo sebe. To s sebou přináší snahu vyhýbat se všemu, co těchto kritérií nedosahuje. V negativních aspektech se proto uvedená vlastnost může okolí jevit jako přílišné estétství, nepochopitelná kritika věcí a objektů, které „přeci dostačují“, přílišná nespokojenost s estetickou kvalitou prostředí apod.

Vysoká míra energie, motivace a vzrušení

Nadaní jedinci se často vyznačují velkou energií, velkou motivací, kterou umí strhnout ostatní, někdy také rychlým osobním tempem a překotným rytmem řeči. Dokážou extrémně dlouho udržet pozornost na řešení problémů nebo na činnosti, ke které jsou motivováni, často i na úkor dalších potřeb nebo vztahů. Obzvláště pokud jsou přítomné i další pro nadaného jedince motivující atributy – výzva, změna, nutnost učit se, analyzovat, vyřešit problém. Jsou to proto často dobří lídři a motivátoři, kteří dokážou strhnout ostatní lidi svým příkladem a svým nadšením.

Typicky kladou velké (až perfekcionistické) nároky a očekávání jak na sebe, tak na ostatní. Silným motivátorem je pro ně prostá zvědavost, odkrývání souvislostí, nalézání řešení. Jsou to proto osoby nezávislé, autonomní, u kterých obvyklé vzorce motivací (odměny, tresty, soutěžení, sociální souhlas) fungují daleko méně než u ostatních lidí. Často se díky svým motivacím i dalším schopnostem vyznačují velkým množstvím zájmů a aktivit, které pro ně mohou znamenat až zahlcení.

U nadaných lidí je větší motivací vyřešení úlohy, utkání se s výzvou nebo naučení se novému než dobré vykonání rutinní a známé práce.

Po stránce negativní mohou mít tito lidé problémy se seberegulací, s nalezením rovnováhy, klidu a souladu s dalšími životními oblastmi. Někteří z nich potřebují pro svou motivaci velmi silně změnu, výzvu, nové informace, nové problémy a prostředí a nedokážou dobře fungovat v rutinních, opakovaných činnostech. Aktivity, u kterých prvotní aspekt učení se nebo řešení problémů již vyprchal, znamenají pro nadané jedince nízkou motivaci daleko dříve a intenzivněji než pro ostatní lidi. U nadaných lidí je totiž větší motivací vyřešení úlohy, utkání se s výzvou nebo naučení se novému než dobré vykonání rutinní a známé práce, bezpečná předvídatelnost, vědomí, že činnost dobře zvládnu nebo radost z hodnotného výsledku spíše opakovaného úsilí, jak je tomu často u běžné populace.

Uvedený cyklus velkého nadšení na jedné straně a rychlé ztráty motivace na straně druhé s sebou může přinášet problémy v pracovní i vztahové rovině. Druzí lidé mohou vnímat tohoto jedince jako nekonzistentního, přelétavého, bez vůle a odhodlání, nerozhodného. V konkrétní podobě mohou někdy uvedené projevy střídání prvků extrémní koncentrace a nadšení s demotivací a nepozorností připomínat poruchu pozornosti (ADHD – neschopnost se soustředit nebo naopak neschopnost odvrátit pozornost od objektu, na který se soustředíme). Rozdíl je však snadné poznat: pokud zažíváte problémy s pozorností pouze u některých aktivit, pravděpodobně ADHD netrpíte.

Vysoká senzitivita, emoční prožívání

Znamená zvýšenou citlivost k emocím, některým pocitům a emočnímu posuzování. Nadaní jedinci jsou často lidé, kteří uvnitř prožívají (nebo podle typu osobnosti i navenek projevují) velmi silné city a emoce, ať už doprovázejí mezilidskou komunikaci, vnější aktivity a činnosti nebo rozumovou analýzu a hodnocení. Často znají a prožívají silné emoční výkyvy nebo protichůdné emoce.

Disponují obvykle velmi silným smyslem pro humor (někdy neobvyklým) a zachovávají si často hravý, kreativní, fascinovaný dětský pohled na svět a na jeho krásy. Po stránce pozitivní mohou těchto svých schopností využívat k velmi dobré motivaci druhých, k argumentaci a přesvědčování, k sebemotivaci a také k velmi dobrým reálným výsledkům ve své oblasti (např. umění, design, marketing, PR, pedagogika, práce s lidmi apod.).

V negativním případě jim tato senzitivita může činit problém, například pokud prožívají velmi silné emoce v případě mezilidských konfliktů (obzvláště když daný konflikt ostatní nehodnotí nijak závažně), nebo mohou prožívat až příliš výrazné city k druhým osobám (silný hněv, silná nenávist, ale také příliš velká zamilovanost či silná náklonnost). Byť tyto city prožívají mnohdy ze zcela oprávněných důvodů, jejich mírou mohou zaskočit a zahltit jak sebe, tak především druhé lidi, kteří tuto intenzitu neočekávají.

Vysoké morální standardy

Tato oblast úzce souvisí s vysokou senzitivitou. Silné city projevují nadaní lidé nejen k druhým osobám a k sobě, ale také k idejím, hodnotám a morálním standardům. Daleko silněji a extrémněji tak mohou hodnotit situace, které považují za nemorální, i když v posuzování ostatních lidí takové chování často spadá ještě do přípustné „šedé zóny“.

Tyto vysoké morální standardy mohou znamenat velký potenciál k vlastnímu výkonu, příkladu a motivovaní a vedení druhých lidí – z takovýchto lidí se stávají vůdci jako morální autority, nikoli prázdní rétoři. Po negativní stránce samozřejmě může vysoké hodnotové očekávání od sebe sama i od svého okolí znamenat konfliktnost, negativismus, přílišný radikalismus, izolovanost, perfekcionismus nebo prožívání pocitů vlastní nedostatečnosti a problémy s vlastní sebehodnotou.

Když své nadání vnímáme patologicky

Vlastnosti nadaných lidí znamenají pro ně samotné nejenom pozitiva, velký potenciál a záruku snadného proplouvání životem, jak by se mohlo ostatním lidem někdy zdát. Mnohé aspekty jejich fungování jsou příčinou závažných problémů, kterými trpí buď oni sami, nebo jejich okolí. Tak je tomu ostatně u každé skupiny lidí, která se vymyká populačnímu průměru a „normalitě“.

Problémy nadaných lidí jsou často ještě výraznější právě proto, že naprostá většina nadaných jedinců neví o specifičnosti a osobnostní odlišnosti ve svém uvažování, prožívání a každodenním potýkání se se světem. Často se pak nacházejí ve stejné situaci, jako kdyby si barvoslepý člověk vyčítal, že nedokáže rozpoznat barvy proto, že je nepozorný; nebo jako kdyby člověk s absolutním hudebním sluchem považoval své okolí za líné, protože není schopno – na rozdíl od něj – určit absolutní výšku tónu. U takovýchto hypotetických jedinců by posuzování a chování směrem k okolí, vlastní sebehodnocení a následné konflikty a problémy byly silně ovlivněny faktem, že nevědí o pravé příčině své odlišnosti.

Kvůli neznalosti nadané osobnosti si sami nadaní lidé vysvětlují problémy, na které narážejí, pomocí různých (osobních) patologií, vlastních charakterových nedostatků, nebo reagují obviňováním svého okolí. Následkem své neuchopené odlišnosti se často cítí izolovaně, divně, nepatřičně. Cítí se nepochopení a demotivovaní a svou odlišnost se mohou snažit skrýt: chovat se jako ostatní, dělat to, co druzí, nevybočovat. To však vždy více problémů přinese, než vyřeší – protože chtít být někým jiným, než skutečně jsem, je zaručená cesta ke skutečné patologii.

To vše je důvod, proč se zde popisu nadané osobnosti věnujeme poměrně detailně – v češtině totiž nelze informace o nadaných dospělých a řešení jejich problémů takřka nikde získat. Tímto seriálem chceme uvedenou situaci napravit.

Poznali jste se?

Seriál přinášíme pro nadané dospělé i pro lidi z jejich okolí. Pokud se v článku poznáte, zbystřete. Pokud poznáte svého kolegu či partnera, upozorněte jej na tento text.

Opakovaně se ukazuje, že samotná znalost odlišností nadaných osob má léčivý efekt: Najednou zjistíme, že nejsme „divní“, ale že jsme jiní. Že to má své důvody a je to v pořádku. Že naše projevy nejsou nepochopitelné, protože jsou jiné než ostatních, ale že jsou normální reakcí na vlastní (statisticky) nenormální osobnost. Nadaní lidé vybočují svou osobnostní a inteligencí z průměru/normálu, proto jsou i jejich projevy odlišné, ne‑normální (v pozitivním i negativním aspektu).

Být nadaným člověkem je obrovský dar, který by nikdo neměl promarnit. Jiří Trnka kdysi trefně prohlásil: Kdo má talent, má k tomuto talentu také povinnost. Strach z promrhání vlastního potenciálu se přitom u nadaných lidí vyskytuje velice často. A toto nebezpečí není novinkou moderního věku – už v Bibli najdeme varování: Komu je hodně dáno, od toho bude hodně požadováno.

Využívejte celý web.

Předplatné

Pozn.: Výše uvedené rozdělení na psychické oblasti je do značné míry umělé a v běžném životě je takto nepociťujeme – všechny jsou vzájemně úzce propojené. Přesto tato pomůcka umožňuje lépe se zorientovat v psychologii nadaného jedince.

Články k poslechu

Mobil není dudlík

Jak pomoci k psychické pohodě dětem ve světě mobilů a tabletů? Časový limit nestačí.

9 min

Manipulační imunita

Jak nenaletět manipulaci? Učme se vyznat ve svých emocích a nebojme se jít do konfliktu.

12 min

Živoucí tělo

Je naší spojkou se světem, přesto ho málokdy doopravdy vnímáme. Jak to napravit?

10 min

Citově mimo

Druhý vás poslouchá, ale jako by neslyšel. Proč se někdy nedokážeme na blízké naladit?

8 min

Ve špatném vztahu

Co nás tam drží? Nevědomky si přehráváme staré vzorce a zranění. Kudy ven?

12 min

21. 7. 2014

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.